Test trình tiếng Anh Khoá học 04 Kỹ năng

Bạn đã sẵn sàng thực hiện bài test trình? Hãy nhập thông tin bên dưới để bắt đầu!

Câu 1: Her birthday is ………. August the third. She always gets a lot of presents ………. her birthday.
Câu 2: In 1778, he ……………… to London to study with Benjamin West for four years.